பதினொரு நாள் போரில் ஆப்கான் சரிந்தது எப்படி | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு | Ilakku

661 Views

பதினொரு நாள் போரில் ஆப்கான் சரிந்தது எப்படி |உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு | Ilakku

பதினொரு நாள் போரில் ஆப்கான் சரிந்தது எப்படி

பதினொரு நாள் போரில் ஆப்கான் சரிந்தது எப்படி: 85 பில்லியன் டொலர்கள் சொலவில் அமெரிக்க சிறப்பு படையினரால் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட 350000 ஆப்கான் படையினரை தமது போர் மற்றும் இராஜதந்திரம் மூலம் சிதறடித்துள்ளனர் தலிபான்கள்


Leave a Reply