46/1 தீர்மானத்திற்குள் இலங்கை சிக்கவைக்கப்பட்டுள்ளது! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | இலக்கு

194 Views

46/1 தீர்மானத்திற்குள் இலங்கை சிக்கவைக்கப்பட்டுள்ளது! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு

ஐநா தீர்மானத்திற்குள் இலங்கை சிக்கவைக்கப்பட்டுள்ளது!

இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சமகால அரசியல் நிலை தொடர்பாக அலசும் ஒரு களமாக அமைகின்றது. குறிப்பாக ஐநா அமர் பற்றியும், குறிப்பாக 3ம் திகதி இலங்கை தொடர்பான விடையங்கள் பேசப்பட இருப்பது பற்றியும், “0 வரைவு” பற்றி வந்துள்ள உள்ளடக்கம் அதன் முக்கிய விடையங்கள். தீர்மானங்கள் பற்றிய பக்களின் மனநிலை பற்றியும் மேலும் பல முக்கிய விடையங்களை அலசும் களமாக அமைகின்றது

Tamil News

Leave a Reply