போராட்டத்தின் வெற்றி சொல்லியிருக்கும் செய்தி | பேராசிரியர் அ.சர்வேஸ்வரன் செவ்வி | இலக்கு