உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 13 | ILC | Ilakku

232 Views

#நாணம் #போராளிக்_கவிஞர் #இலக்கு

உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 13

ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 13

உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 13: ஈழத்து பெண்ணின் நாணம் பற்றியும், போராளிக் கவிஞர்களின் படைப்புகளை ஒலிவடிவில் தாங்கியதாக இந்த ஈழதேசத்திற்காய் ஒரு தூரதேசம் அமைகின்றது

Leave a Reply