தமிழ் சிவில் சமூகத்தின் செயற்பாடு | இலக்கு மின்னிதழ் 164 | Weekly Epaper

771 Views

சிவில் சமூகத்தின் செயற்பாடு

தமிழ் சிவில் சமூகத்தின் செயற்பாடு: தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகள் மற்றும் அடிப்படைப் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் தமிழ் சிவில் சமூகத்தின் செயற்பாடுகளின் அவசியம் அண்மைக்காலத்தில்….

முழுமையாக பார்வையிட…
https://www.ilakku.org/ilakku-weekly-epaper-164-january-08-2022/

1 COMMENT

  1. […] தமிழ் சிவில் சமூகத்தின் செயற்பாடு | இலக்கு மின்னிதழ் 164 | Weekly Epaper: தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகள் மற்றும் அடிப்படைப் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் தமிழ் சிவில் சமூகத்தின் செயற்பாடுகளின்…..ழுமையாக பார்வையிட… https://www.ilakku.org/ilakku-weekly-epaper-164-january-08-2022/ https://www.ilakku.org/  […]

Leave a Reply