மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்களை பேண ஒருங்கிணைந்த செயற்திட்டம் அவசியம் | தாயகக்களம் | ILC | இலக்கு

626 Views

#மாற்றுத்திறனாளிகள்நாள் #பிஞானகுமார் #இலக்கு #உயிரோடைத்தமிழ்_வானொலி #தாயகக்களம்

மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்களை பேண ஒருங்கிணைந்த செயற்திட்டம் அவசியம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | தாயகக்களம் | இலக்கு

மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்களை பேண ஒருங்கிணைந்த செயற்திட்டம் அவசியம்: டிசம்பர் 3 அனைத்துலக மாற்றுத் திறனாளிகள் நாள். அதனையொட்டி வன்னி விழிப்புலனற்றோர் சங்கத்தின் தலைவர் பி. ஞானகுமார் அவர்கள் உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியின் தாயகக்கள நிகழ்ச்சிக்கு வழங்கிய சிறப்புச் செவ்வி

Leave a Reply