தமிழின அழிப்புக்கு எதனையும் செய்யத் தயாராக இருந்ததன் விளைவு | ஆய்வாளர் நிர்மானுசன் | ILC | இலக்கு

தமிழின அழிப்புக்கு எதனையும் செய்யத் தயாராக இருந்ததன் விளைவு: ஆய்வாளர் நிர்மானுசன் அவர்கள் வழங்கிய சிறப்புச் செவ்வி. | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலிக்கு | இலக்கு