தமிழ் நாடு என்பது வெறும் பெயர் மட்டுமே | தோழர் தியாகு அவர்கள் | செவ்வி | ILC | இலக்கு

#தோழர்தியாகு #தமிழ்நாடு #உயிரோடைத்தமிழ்_வானொலி #இலக்கு

தமிழ் நாடு என்பது வெறும் பெயர் மட்டுமே | தோழர் தியாகு அவர்கள் | செவ்வி |

தமிழ் நாடு என்பது வெறும் பெயர் மட்டுமே: உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி தமிழ்த் தேசிய உணர்வாளரும் சமூக செயற்பாட்டாளருமான தோழர் தியாகு அவர்கள் உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியின் தமிழகக்களம் நிகழ்ச்சிக்கு வழங்கிய சிறப்புச்செவ்வி.

தமிழ் நாடு என்பது வெறும் பெயர் மட்டுமே