சிங்கள மக்களின் கோட்டா கோ கம போராட்டத்தின் நிலை! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | ILC | இலக்கு

சிங்கள மக்களின் கோட்டா கோ கம போராட்டத்தின் நிலை! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம்

இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சமகால அரசியல் நிலை தொடர்பாக அலசும் ஒரு களமாக அமைகின்றது. கோத்தபாய அரசுக்கு எதிரான போராட்ட களத்தின் 50 நாள் கடந்து நிலையில் அதன் தற்போதய நிலை, போராட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் தற்போதை அரசியல் நிலை பற்றிய பல முக்கிய விடையங்களை அலசும் களமாக இது அமைகின்றது

Tamil News