ஆசிய பிராந்தியத்தில் புறக்கணிக்க முடியாத தரப்பாகும் பாகிஸ்தான்

154 Views

#taliban #afghanistan #பாகிஸ்தான் #இலக்கு #ILC

பாகிஸ்தான் ஆசியாவில் புறக்கணிக்க முடியாத சக்தி

உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி-புறக்கணிக்க முடியாத தரப்பாகும் பாகிஸ்தான்: வெளிவிவகாரக் கொள்கையில் பாகிஸ்தானின் நகர்வு என்பது தற்போதைய பூகோள மாற்றத்தில் பாகிஸ்தான் ஆசியாவில் புறக்கணிக்க முடியாத சக்தியாக நிறுத்தியுள்ளது. 
பாகிஸ்தான் ஆசியாவில் புறக்கணிக்க முடியாத சக்தி

Leave a Reply