அழிவின் விளிம்பில் யாழ்குடா- பகுதி 2 | சமூக விழிப்புணர்வாளர் திரு. ஐங்கரநேசன் | தாயகக்களம் | இலக்கு

139 Views

#அழிவின்விளிம்பில்யாழ்குடா #ஐங்கரநேசன் #உயிரோடைத்தமிழ்வானொலி #இலக்கு

அழிவின் விளிம்பில் யாழ்குடா – சமூக விழிப்புணர்வாளர் திரு. ஐங்கரநேசன் அவர்கள் உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியின் தாயகக்களம் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு வழங்கிய செவ்வி-பகுதி 2 | தாயகக்களம் | ILC | இலக்கு

அழிவின் விளிம்பில் யாழ்குடா- பகுதி 2

அழிவின் விளிம்பில் யாழ்குடா சமூக விழிப்புணர்வாளர் திரு. ஐங்கரநேசன் அவர்கள் உயிரோடை தமிழ் வாணொலிக்கு வழங்கியுள்ள சிறப்புச்செவ்வி.

Leave a Reply