புறநானூறும் கண்டிடாத மாவீரம் | புதுக்கோட்டை பாவாணன் அவர்கள் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி | இலக்கு

புறநானூறும் கண்டிடாத மாவீரம் | புதுக்கோட்டை பாவாணன் அவர்கள் | சிறப்புச்செவ்வி | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி | இலக்கு

#புதுக்கோட்டைபாவாணன் #உயிரோடைத்தமிழ்_வானொலி #இலக்கு

புறநானூறும் கண்டிடாத மாவீரம்: விடுதலைக்காய் தன்னை முற்றிலும் அர்ப்பணித்த புதுக்கோட்டை பாவாணன் அவர்கள் உயிரேடை தமிழ் வானொலிக்கு வழங்கிய சிறப்புச்செவ்வி.

Leave a Reply