வரலாறே வழிகாட்டி | செவ்வி- பகுதி 1 | வரலாற்று ஆய்வாளர் பேராசிரியர் முருகர் குணசிங்கம் | ILC | இலக்கு

130 Views

#பேராசிரியர்முருகர்குணசிங்கம் #உயிரோடைத்தமிழ்வானொலி #இலக்கு

வரலாறே வழிகாட்டி: வரலாற்று ஆசிரியர் மற்றும் ஆய்வாளர் பேராசிரியர் முருகர் குணசிங்கம் அவர்கள் உயிரோடைத் தமிழ் வானொலிக்கு வழங்கிய சிறப்புச் செவ்வியின் – பகுதி 1

வரலாறே வழிகாட்டி

Leave a Reply