கடலுக்கு இரையாகிக் கொண்டிருக்கும் தமிழகம்-கோசுமணி

226 Views

#கோசுமணி #தமிழககளம் #உயிரோடைத்தமிழ்வானொலி #இலக்கு

கடலுக்கு இரையாகிக் கொண்டிருக்கும் தமிழகம் | கோசுமணி அவர்கள் உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியின் தமிழககளம் வழங்கிய செவ்வி | தமிழககளம் | இலக்கு | ILC

தமிழக மீனவர் சங்கத் தலைவர் கோசுமணி அவர்கள் உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியின் தமிழகக்களம் நிகழ்ச்சிக்கு வழங்கிய செவ்வி

Leave a Reply