ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க முன்னிலையில் புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு

99 Views

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க முன்னிலையில் இன்று புதிய அமைச்சர்கள் சத்தியப்பிரமாணம் செய்து கொண்டார்கள். 

இதற்கமைய,

1.தினேஸ் குணவர்தன – பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி
2. டக்ளஸ் தேவானந்தா – கடற்றொழில் அமைச்சு
3. சுசில் பிரேமஜயந்த – கல்வி அமைச்சர்
4. பந்துல குணவர்தன – போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் வெகுஜன ஊடகம்
5. கெஹேலிய ரம்புக்வெல்ல – சுகாதாரம், நீர் வழங்கல்
6. மஹிந்த அமரவீர – விவசாய, வனஜீவ மற்றும் வனவளங்கள் பாதுகாப்பு
7. விஜயதாச ராஜபக்ஷ-  நீதி, சிறைச்சாலைகள் மற்றும் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு
8. ஹரின் பெர்ணான்டோ – சுற்றுலா மற்றும் காணி
9. ரமேஸ் பத்திரன – பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் மற்றும் கைத்தொழில்
10. பிரசன்ன ரணதுங்க – நகர அபிவிருத்தி
11. அலி சப்ரி – வெளிநாட்டு அலுவல்கள்
12. விதுர விக்ரமநாயக்க – புத்தசாசனம், மத மற்றும் கலாசார விவகாரம்
13. காஞ்சன விஜேசேகர – மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி
14. நசீர் அஹமட் – சுற்றுச்சூழல்
15.ரொஷான் ரணசிங்க – விளையாட்டு, இளைஞர் விவகார மற்றும் நீர்பாசனம்
16. மனுஷ நாணயக்கார – தொழிலாளர் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு
17. டிரான் அலஸ் – பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சு
18. நலின் ருவன்ஜீவ பெர்ணான்டோ – வர்த்தகம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு

Leave a Reply