உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 22 | ILC | Ilakku

225 Views

#மாவீரர்நாள் #தேசியத்தலைவர் #இலக்கு #ஈழதேசத்துக்காய்ஒருதூர_தேசம் உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 22 | இலக்கு |

ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 22: மாவீரர்களின் நினைவுகளை சுமந்த இந்த வார ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் அமைகின்றது. பல துன்பங்களை சுமந்த இம்மாவீரர்கள் தமிழீழ இலட்சியத்திற்காக இறுரை அனுபவித்த துன்பங்கள், துயரங்கள் தாங்கிய பதிவாக இது அமைகின்றது

ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 22

Leave a Reply