ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன் கொரோனாவிற்கு மருத்துவ வழி காட்டிய தமிழ் மருத்துவம். Dr சிவராமன் | பகுதி 1

625 Views

#Dr_சிவராமன் #தமிழ்_மருத்துவம் #இயற்கை_மருத்துவம்

ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன் கொரோனாவிற்கு மருத்துவ வழி காட்டிய தமிழ் மருத்துவம். Dr சிவராமன் | ILC | இலக்கு | பகுதி 1

கொரோனாவும் இயற்கை மருத்துவமும்

கொரோனாவும் இயற்கை மருத்துவமும் தொடர்பாக இயற்கை மருத்துவர் சிவராமன் உயிரோடைத் தமிழ் வானொலிக்கு வழங்கிய சிறப்புச் செவ்வி

Leave a Reply