ஈழப் போராட்ட ஆதரவு திரைப்படங்களை உருவாக்குவதில் சந்தித்த சவால்கள் | இயக்குநர் புகழேந்தி தங்கராஜ்

291 Views

ஈழப் போராட்ட ஆதரவு திரைப்படங்களை உருவாக்குவதில் சந்தித்த சவால்கள் | தமிழக களம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு

ஈழப் போராட்ட ஆதரவு திரைப்படங்கள் சந்தித்த சவால்கள்

ஈழப் போராட்ட நியாயங்களையும் சிங்கள அடக்குமுறையாளர்களின் அநியாயங்களையும் வெளிக்கொண்டு வந்தவருமான துணிச்சல் மிகுந்த தமிழக திரைப்பட இயக்குநர் புகழேந்தி தங்கராஜ் அவர்கள் உயிரோடைத் தமிழ் வானொலிக்கு வழங்கிய செவ்வி

ஈழப் போராட்ட ஆதரவு

Leave a Reply