சந்தனப் பேழைக்குச்சந்தச் சாமரை வீசியசந்தனச் சிமிழே ! வர்ண ராமேஸ்வரனே! | ILC | இலக்கு

#வர்ணராமேஸ்வரன் #உயிரோடைத்தமிழ்வானொலி #இலக்கு #ILC

சந்தனப் பேழைக்குச்சந்தச் சாமரை வீசியசந்தனச் சிமிழே ! வர்ண ராமேஸ்வரனே! உன் விழிகளைக் கொஞ்சம் இங்கே திருப்பு | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி

ilakku Weekly Epaper 151 october 10 2021 Ad சந்தனப் பேழைக்குச்சந்தச் சாமரை வீசியசந்தனச் சிமிழே ! வர்ண ராமேஸ்வரனே! | ILC | இலக்கு