சந்தி சிரிப்பதற்கு அப்பால் சென்றுவிட்டது கூட்டமைப்பு! வெளியான ஒலிப்பதிவு! | ஆய்வாளர் திருச்செல்வம்

597 Views

#TNA #மாவை #சுமந்திரன் #TELO #PLOT #தமிழ்த்தேசியக்கூட்டமைப்பு

சந்தி சிரிப்பதற்கு அப்பால் சென்றுவிட்டது கூட்டமைப்பு! வெளியான ஒலிப்பதிவு! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு

சந்தி சிரிப்பதற்கு அப்பால் சென்றுவிட்டது கூட்டமைப்பு! வெளியான ஒலிப்பதிவு!

தமிழ்த்தேசிய கூட்டமைப்பின் ஒற்றுமை பற்றியும், கூட்டமைப்புக்குள் சுமந்திரனின் எதிர்ப்பு நிலை இது பற்றி கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்பந்தனுடன் நடைபெற்ற சம்பாசனைகள் பற்றியும், இலங்கை இந்திய உறவின் தற்போதை நிலை, ஜெனீவா கூட்டத்ததொடர் பற்றிய பார்வை என பலவடையங்கள் அலசும் களமாக அமைகின்றது

Leave a Reply