இன்று தமிழ் மக்கள் முகம் கொடுக்கும் பிரச்சனைகள் | இலக்கு மின்னிதழ் 166 | Weekly Epaper 166

தமிழ் மக்கள் முகம் கொடுக்கும் பிரச்சனை
இன்று தமிழ் மக்கள் முகம் கொடுக்கும் பிரச்சனைகள்: தமிழ் மக்களைப் பொறுத்தவரையில் அவர்கள் இன்று 5வகையான பிரச்சினைகளுக்கு முகம் கொடுக்கிறார்கள். 1. அரசியல் தீர்வு என்கின்ற அடிப்படைப் பிரச்சினை. 2. இடம்பெற்ற இனவழிப்பிற்கு நீதி கோருகின்ற பிரச்சினை. 3. இன்று நடைபெறுகின்ற … முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்

1 COMMENT

  1. […] இன்று தமிழ் மக்கள் முகம் கொடுக்கும் பிரச்சனைகள்: தமிழ் மக்களைப் பொறுத்தவரையில் அவர்கள் இன்று 5வகையான பிரச்சினைகளுக்கு முகம் கொடுக்கிறார்கள். 1. அரசியல் தீர்வு என்கின்ற அடிப்படைப் பிரச்சினை. 2. இடம்பெற்ற இனவழிப்பிற்கு நீதி கோருகின்ற… முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும் இலக்கு மின்னிதழ் 166 ஜனவரி 22, 2022 | Weekly Epaper 166  […]

Leave a Reply