‘தமிழ் மரபுத் திங்கள்’ தொடர்பான விளக்கத்தோடு விரிவுரையாளர் ராஜ்குமார் அவர்கள்! | ILC | இலக்கு

618 Views

‘தமிழ் மரபுத் திங்கள்’ தொடர்பான விளக்கத்தோடு விரிவுரையாளர் ராஜ்குமார் அவர்கள்! | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலிக்கு வழங்கிய சிறப்புச் செவ்வி

தை (ஜனவரி) மாதத்தை ‘தமிழ் மரபுத் திங்கள்’ (Tamil Heritage Month) லண்டன் அஸெம்பிளி முன்மொழியப்படுள்ளது! விளக்கத்தோடு விரிவுரையாளர் ராஜ்குமார் அவர்கள்!

Leave a Reply