நெருக்கடி ஏற்படும் போது தமிழர் தரப்பை நாடும் சிங்கள தலைமைகள் | அரசியல்களம் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ்

நெருக்கடி ஏற்படும் போது தமிழர் தரப்பை நாடும் சிங்கள தலைமைகள் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | ILC | இலக்கு

தமிழர் தரப்பை நாடும் சிங்கள தலைமைகள்

தற்போதைய அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடிகளை தவிர்க்க தமிழர் தரப்பை நாடுகிறது இலங்கை அரசு ஆனால் மீண்டும் இருதரப்பு நன்மையின்றி இலங்கை அரசை காப்பாற்றுமா தமிழ் அரசியல் தலைமைகள்?

Tamil News