எல்லா வளமும் இருந்தும் மனவலிமையில் சிதறிப்போன ஆப்கான் படை | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு |

#ஆப்கான்படை #AfghanForce #இலக்கு

எல்லா வளமும் இருந்தும் மனவலிமையில் சிதறிப்போன ஆப்கான் படை | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு |

ஆயுத, பொருளாதார மற்றும் படை பலம் இருந்தும் மேற்குலகப்படையினரின் வெளியேற்றம் ஆப்கான் படையினரின் உளவியலை சிதைத்துவிட்டது

 


Leave a Reply