தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு

555 Views

இன்று திருகோணமலையில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கை அதன் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தினால் வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

2 தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு

3 தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு4 தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு5 1 தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு6 தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு7 தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு8 தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு9 தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு10 தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு11 தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு14 தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு13 தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு14 1 தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடுkaje தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு

Leave a Reply