சவாலாக அமைந்த ரணிலின் வியூகம் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | ILC | இலக்கு

196 Views

சவாலாக அமைந்த ரணிலின் வியூகம்

இலங்கை அரசியலில் இருந்து ஒய்வுபெற எண்ணிய ரணில் தற்போது கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்த போட்ட திட்டம் தென்னிலங்கை அரசியலில் அவிழ்க்க முடியாத முடிச்சாக இறுகியுள்ளது

Leave a Reply