இந்தியா நினைத்தால்கூட செய்யமுடியாது | இலக்கு மின்னிதழ் 164 | Weekly Epaper

இந்தியா நினைத்தால்கூட செய்யமுடியாது

வடகிழக்கு இணைப்பு என்பது சாத்தியமற்றது என்பதுடன் அதனை இந்தியா நினைத்தால்கூட செய்யமுடியாது. வடகிழக்கு இணைப்பினை இந்தியா கோரினால் அதனை கிழக்கில் உள்ள முஸ்லிம்கள் ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள்….

முழுமையாக பார்வையிட…
https://www.ilakku.org/ilakku-weekly-epaper-164-january-08-2022/