முதல் முறையாக பன்றி இதய மாற்றுச் சிகிச்சை | இலக்கு மின்னிதழ் 165 | Weekly Epaper 165

பன்றி இதய மாற்றுச் சிகிச்சை
முதல் முறையாக பன்றி இதய மாற்றுச் சிகிச்சை: மரபணு மாற்றப்பட்ட பன்றிகளின் மரபணு மூலக்கூறுகளில் இருந்து மனிதர்களின் உடல் எதிர்ப்புச் சக்தியின் நிராகரிப்புத் திறனை அதிகரிக்கும் பல மரபணுக்களை நாம் நீக்கியிருந்தோம். அதற்கான ஆய்வுகள் பல வருடங்களாக மேற்கொள்ளப்பட்டன… முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்