முதல் முறையாக பன்றி இதய மாற்றுச் சிகிச்சை | இலக்கு மின்னிதழ் 165 | Weekly Epaper 165

பன்றி இதய மாற்றுச் சிகிச்சை
முதல் முறையாக பன்றி இதய மாற்றுச் சிகிச்சை: மரபணு மாற்றப்பட்ட பன்றிகளின் மரபணு மூலக்கூறுகளில் இருந்து மனிதர்களின் உடல் எதிர்ப்புச் சக்தியின் நிராகரிப்புத் திறனை அதிகரிக்கும் பல மரபணுக்களை நாம் நீக்கியிருந்தோம். அதற்கான ஆய்வுகள் பல வருடங்களாக மேற்கொள்ளப்பட்டன… முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்

1 COMMENT

  1. […] முதல் முறையாக பன்றி இதய மாற்றுச் சிகிச்சை: மரபணு மாற்றப்பட்ட பன்றிகளின் மரபணு மூலக்கூறுகளில் இருந்து மனிதர்களின் உடல் எதிர்ப்புச் சக்தியின் நிராகரிப்புத் திறனை அதிகரிக்கும் பல மரபணுக்களை நாம் நீக்கியிருந்தோம். அதற்கான ஆய்வுகள் பல வருடங்களாக மேற்கொள்ளப்பட்டன… முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும் இலக்கு மின்னிதழ் 165 ஜனவரி 15, 2022 | Weekly Epaperமின்னிதழை முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும் https://www.ilakku.org/ilakku-weekly-epaper-165-january-15-2022/ https://www.ilakku.org/  […]

Leave a Reply