கடந்துசெல்லும் 2021 ஆண்டு ஒரு மீள் பார்வை | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | ILC | செவ்வி | இலக்கு

#சுமந்திரன் #TNA #TELO #தமிழரசுக்கட்சி #கோத்தாபாய #அரசியல்ஆய்வாளர்திருச்செல்வம் #அரசியல்களம் #உயிரோடைத்தமிழ்வானொலி #இலக்கு

கடந்துசெல்லும் 2021 ஆண்டு ஒரு மீள் பார்வை | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு

கடந்துசெல்லும் 2021 ஆண்டு ஒரு மீள் பார்வை: இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சமகால அரசியல் நிலை தொடர்பாக அலசும் ஒரு களமாக அமைகின்றது. 2021 ம் ஆண்டின் நடைபெற்ற அரசியல் நிகழ்வுகளின் மாற்றங்கள், தற்போதைய அரசியல் என பல விடையங்களை அலசும் களமாக இது அமைகின்றது. குறிப்பாக ரெலோ எழுத்த கூட்டு முடிற்சி, சுமந்திரனின் நிலைப்பாடு பற்றிய குறிப்புக்களோடு தொடர்கின்றது

மேலும் தெரிந்து கொள்ள:

https://www.ilakku.org/

https://www.ilakku.org/ilakku-weekly-…

Tamil News