தாய் – தமிழ்த்தாய் | Nostratic Studies |கு.அரசேந்திரன்| மூலமொழி ஆய்வுத்தொடர் -2 | Door – சொல் வரலாறு

705 Views

தமிழின் “கதவு” என்னும் சொல், ஆங்கிலத்தில் “door” என வழங்கப்படுகிறது. இச் சொல், ஆங்கிலத்தில் மட்டுமின்றி ‘thyra’ in Greek, ‘thur’ in German, ‘tor’ in Old High German, ‘daur’ in Gothic, ‘dvara’ in Sanskrit என்றவாறு  வழங்குவதைக் கால்டுவெல் உறவுபடுத்தியுள்ளார். மேற்குறிப்பிட்ட சொற்கள் அனைத்தையும் ஓர் மொழிக்குடும் பச்  சொல் உறவாகவே கீழை-மேலை இந்தோ-ஐரோப்பிய வேர்ச்சொல் அகராதிகள் காட்டுகின்றன.

வெட்டுதல்  எனப் பொருள் படும் “துமி” என்னும் பழந்தமிழ்ச் சொல்லே இரண்டு எனப் பொருள் படும்  “துவார” என்னும் சமற்கிருதச் சொல்லிற்கும், “door” என்னும் ஆங் கிலச் சொல்லிற்கும் மூலம்  என்பதை விளக்கும் முனைவர் கு.அரசேந்திரனாரின் பொழிவு இது. (2014ஆம் ஆண்டு செம்மொழித் தமிழாய்வு  நடுவண் நிறுவனத்திற்கு முனைவர் கு.அரசேந்திரன் அளித்த ஆய்வேட்டில் இப்பொழிவின் விரிவைக் காண லாம்)

The Tamil word  “கதவு-kathavu” is door in English . According to Robert Caldwell, English word “door”, Greek word “thyra”, German word “thur”, Old high German word “tor”, Gothic word “daur” and Sanskrit word “dvara” are cognate.The East and West Indo-European etymological dictionaries stated that above words were originated from one language fam ily.

An antediluvian Tamil word “tumi – துமி”, denoting  “vettuthal-வெட்டுதல்” cutting✂️ , gave birth to the west Indo-European word tumi-thuvi-tuva denoting “two” and to the East Indo-European word “duvara” denoting door. In this webinar, Dr.G.Arasendiran will be presenting his etymological research findings on the word “door”. (We can see the elaborate comment ary on the word “door” in  Dr.G.Arasendiran’s research project of 2014 submitted to the ‘Central institute of classical Tamil’)

22 ஆகஸ்ட் 2020 அன்று ‘zoom’ செயலி மூலம் இணைய வழி நடந்த கலந்துரையாட லின் சுருக்க வடிவம்.

ஆக்கம்: தாய்-தமிழ்த்தாய்க் குழு 

Leave a Reply