தமது இனத்துக்கு ஆபத்தான அரசியல் தலைவர்களை களை எடுக்க களமிறங்கிய சிங்கள மக்கள் | ஆய்வாளர் அரூஸ் | ILC

தமது இனத்துக்கு ஆபத்தான அரசியல் தலைவர்களை களை எடுக்க களமிறங்கிய சிங்கள மக்கள் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ்

இலங்கையில் அவசரநிலை - இது எப்படியிருக்கும்? 300 வார்த்தைகளில் விளக்கம் -  BBC News தமிழ்

தமது இனத்துக்கு ஆபத்தான அரசியல் தலைவர்களை அகற்ற அணிதிரண்டு போராடும் சிங்கள மக்கள் தமிழ் இனத்துக்கு ஒரு முன் உதாரணம். தமிழர்களும் செயற்திறனற்ற தமது தலைவர்களை அகற்ற அணிதிரள வேண்டும்

இனத்துக்கு ஆபத்தான அரசியல் தலைவர்களை