ரணிலின் ஆட்சிவழி தனிவழி! சாம, பேத, தான, தண்டம்? | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | இலக்கு

363 Views

இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சமகால அரசியல் நிலை தொடர்பாக அலசும் ஒரு களமாக அமைகின்றது. தற்போதை அரசியல் நிலை பற்றிய பல முக்கிய விடையங்களை அலசும் களமாக இது அமைகின்றது

Leave a Reply