கோட்டாவின் ஆட்சியில் மூன்றாவது தலைமை தேவைப்படுகிறது | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | ilakku | ILC

கோட்டாவின் ஆட்சியில் மூன்றாவது தலைமை தேவைப்படுகிறது | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் lakku | ILC

பசில் ராஜபக்ஷா மீள் வருகையானது பலத்த எதிர்பார்ப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இலங்கை ஜனநாயக சோலிசத்தில் இருந்து இராணுவ சோசலி ஆட்சிக்குள் சென்றுகொண்டிருக்கிறது