இலங்கை சர்வதேச ஆடுகளத்தில் ரணிலுடன் எரிக் சொல்கெய்ம்! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | ILC

இலங்கை சர்வதேச ஆடுகளத்தில் ரணிலுடன் எரிக் சொல்கெய்ம்! 

இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சமகால அரசியல் நிலை தொடர்பாக அலசும் ஒரு களமாக அமைகின்றது. தற்போதை அரசியல் நிலை பற்றிய பல முக்கிய விடையங்களை அலசும் களமாக இது அமைகின்றது