முள்ளி வாய்க்கால் நினைவுநாளுடன் நீர்த்துப்போகும் செயற்பாடுகள்