பதவி விலகிய முஸ்லீம் அமைச்சர்கள், ஆளுநர்கள் விபரம்

ஐக்­கிய தேசிய முன்­னணி அர­சாங்­கத்தில் பதவி வகித்த அனைத்து முஸ்லிம் அமைச்­சர்கள், இரா­ஜாங்க அமைச்­சர்கள் மற்றும் பிர­தி­ய­மைச்­சர்கள் தமது பத­வி­களை நேற்று ரா­ஜி­னாமா செய்­தனர்.

அதன்­படி அவ்­வாறு ரா­ஜி­னாமா செய்த அமைச்­சர்­களின் விபரம் வரு­மாறு

அமைச்­ச­ரவை அமைச்­சர்கள்

1. ரவூப் ஹக்கீம் – நகர திட்­ட­மிடல்

2. ரிஷாத் பதி­யுதீன் – கைத்­தொழில் வாணிப அலு­வல்கள் நீண்­ட­கா­ல­மாக இடம்­பெ­யர்ந்த மக்­களை மீள்­கு­டி­யேற்றம்

3. கபீர் ஹாசிம் – நெடுஞ்­சா­லைகள்

4. அப்துல் ஹலீம் முஹம்மட் ஹசீம் – தபால் சேவைகள் முஸ்லிம் சமய அலு­வல்கள்

இரா­ஜாங்க அமைச்­சர்கள்

1. பைசல் காசிம் – சுகா­தார போசனை சுதேச மருத்­து­வத்­துறை

2. அமீர் அலி – விவ­சாய நீர்ப்­பா­சன கிரா­மிய பொரு­ளா­தார அலு­வல்கள்

3. ஏ.இசட்.எம். செயிட் – சமூக வலு­வூட்டல் இரா­ஜாங்க அமைச்சர்

4. எச்.எம்.எம். ஹரீஸ் – மாகாண சபைகள் உள்­ளூ­ராட்சி இரா­ஜாங்க அமைச்சர்

பிரதியமைச்சர்

1. அப்துல்லா மஹரூப் – துறைமுகங்கள்

ஆளுநர்கள்

1. அசாத் சாலி – மேல்மாகாணம்
2. ஹிஸ்புல்லா – கிழக்குமாகாணம்

Leave a Reply