தமிழரின் பிளவுநிலையும் சர்வதேசத்தின் இழுத்தடிப்பும்! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | ILC | இலக்கு

58 Views

இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சமகால அரசியல் நிலை தொடர்பாக அலசும் ஒரு களமாக அமைகின்றது. தற்போதை அரசியல் நிலை பற்றிய பல முக்கிய விடையங்களை அலசும் களமாக இது அமைகின்றது

Leave a Reply