இலங்கை: புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் இன்று சத்தியப்பிரமாணம்

புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் இன்று (08) ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க முன்னிலையில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்துள்ளவுள்ளனர்.

சுமார் 40 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம் செய்து கொள்ளவுள்ளதாக ஜனாதிபதி செயலக வட்டாரங்கள் முன்னதாகத் தெரிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க ஜூலை 20ஆம் திகதி பதவியேற்றதன் பின்னர், அமைச்சரவை அமைச்சர்களாக பதவி வகித்த 18 பேரைக் கொண்ட புதிய அமைச்சரவை நியமிக்கப்பட்டதுடன், இதுவரை இராஜாங்க அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்படவில்லை.

இந்நிலையில், புதிதாக 40 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க முன்னிலையில், பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொள்ளவுள்ளனர்.

இந்த நிகழ்வு, ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெறுகிறது.

 1. ஜகத் புஷ்ப குமார் – வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 2. ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய – நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்
 3. லசந்த அழகியவன்ன – போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர்
 4. திலும் அமுனுகம – முதலீடு மற்றும் ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 5. கனக ஹேரத் – தொழில்நுட்ப இராஜாங்க அமைச்சர்
 6. ஜானக வக்கும்புர – மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அமைச்சர்
 7. மொஹான் பிரியதர்ஷன் டி சில்வா – விவசாய இராஜாங்க அமைச்சர்
 8. தேனுக விதானகமகே – பொருளாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 9. ரோஹன திஸாநாயக்க – விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்
 10. லொஹான் ரத்வத்த – பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்
 11. சனத் நிஷாந்த – நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அமைச்சர்
 12. இந்திக்க அனுருத்த – மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

13.சிறிபால கம்லத் – நெடுஞ்சாலைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்

14.சாந்த பண்டார – ஊடக இராஜாங்க அமைச்சர்

15.விஜித பேருகொட – பிரிவெனா கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்

 1. அனுராத ஜயரத்ன – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 2. சிசிர ஜெயக்கொடி – சுதேச மருத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர்
 3. பியால் நிஷாந்த டி சில்வா – கடற்றொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்
 4. அரவிந்த குமார் – கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்
 5. சிவநேசதுறை சந்திரகாந்தன் – கிராமிய அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
 6. சுரேன் ராகவன் – உயர்கல்வி
 7. கனக ஹேரத் – தொழில்நுட்பம்
 8. பிரசன்ன ரணவீர – சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சிகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 9. டி.வி.சானக்க – வனவிலங்கு மற்றும் வன வளங்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 10. டி.பி.ஹேரத் – வள அபிவிருத்திக்கான இராஜாங்க அமைச்சர்
 11. ஷசீந்திர ராஜபக்ஷ – நீர்ப்பாசன இராஜாங்க அமைச்சர்
 12. அசோக பிரியந்த – உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 13. கீதா குமாரசிங்க – பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்