“மழை விடு தூது”

#மழைவிடுதூது #இலக்கியா

  • இசையாக்கம்-முகிலரசன்
  • மொழியாக்கம்-ஈழப்பிரியன்
  • குரலாக்கம்-இலக்கியா
  • ஒளியாக்கம்-சோபிகா.
  • அனுசரணை & இணை அனுசரணை-வாகைத்தமிழ்
  • வானொலி & உதயனன்