Home Tags வவுனியாவில் மொழி உரிமை

Tag: வவுனியாவில் மொழி உரிமை

வவுனியா: வவுனியாவில் மொழி உரிமை திட்டமிட்டு அழிக்கப்படுகின்றது

வடக்கு கிழக்கு மாநிலங்களில் அரசியலமைப்பில் அரச கரும மொழியாக தமிழ் மொழி அமுலாக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் எமது பகுதிகளிலுள்ள அரச நிர்வாகத்தினரால் திட்டமிட்ட முறையில் தமிழ் மொழி உரிமை அழிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இவ்வாறு வவுனியாவில்...