தாங்கள் நடந்து கொண்ட விதத்திற்கு மன்னிப்பு கோரியது @peelschool நிர்வாகம்(கடிதம் தமிழில்)

தமிழின அழிப்பு சார்ந்த கருத்துக்களை இனவெறி இலங்கை அரசின் எதிர்ப்பால் மீளபெற்றுக்கொண்ட @peelschool நிர்வாகம் தமிழ் இளையோர்கள் மேற்கொண்ட ஆதாரபூர்வமான, நீதிவழி போராட்டத்தினால் தாங்கள் நடந்து கொண்ட விதத்திற்கு மன்னிப்பு கோரியும் தமிழ் இன அழிப்பு சார்ந்த விடயங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து 17.06.2020 வெளியிட்டுள்ள மன்னிப்பு கடிதம்

b தாங்கள் நடந்து கொண்ட விதத்திற்கு மன்னிப்பு கோரியது @peelschool நிர்வாகம்(கடிதம் தமிழில்)

c தாங்கள் நடந்து கொண்ட விதத்திற்கு மன்னிப்பு கோரியது @peelschool நிர்வாகம்(கடிதம் தமிழில்)