கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கு புனர்வாழ்வு-புதிய விதிமுறைகளுடன் வெளியாகியுள்ள வர்தமானி

362 Views

கைது செய்யப்பட்டவர்களை புனர்வாழ்வளிப்பதற்கான புதிய விதிமுறைகளுடன் கூடிய வர்தமானி அறிவித்தல்  வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் தீவிரவாத நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டவர்களை புனர்வாழ்வளிக்கும் புதிய ஏற்பாடுகள் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

DG கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கு புனர்வாழ்வு-புதிய விதிமுறைகளுடன் வெளியாகியுள்ள வர்தமானி

dfg கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கு புனர்வாழ்வு-புதிய விதிமுறைகளுடன் வெளியாகியுள்ள வர்தமானி

ZGdf கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கு புனர்வாழ்வு-புதிய விதிமுறைகளுடன் வெளியாகியுள்ள வர்தமானி

ZSDGsdth கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கு புனர்வாழ்வு-புதிய விதிமுறைகளுடன் வெளியாகியுள்ள வர்தமானி

Leave a Reply