போரும் வலியும் புத்தகத்தில் இருந்து ஒரு ஒலிவடிவம்

868