பாதுகாப்பற்ற கற்குவாறிகளினால் ஏற்படும் அபாயநிலை. இலக்கின் விசேட செய்தித் தொகுப்பு

23