சீரற்ற காலநிலையால் வவுனியா வடக்கு மக்கள் இடப்பெயர்வு – தற்காலிக முகாம்களில் தங்கவைப்பு…

41