சம்பந்தன், சுமந்திரன், சேனாதிராஜா அரசியலிலிருந்து வெளியேற வேண்டும். காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகள்.

25