இணை பேராசிரியர் விபத்து மற்றும் அவசர சிகிக்சை பிரிவு நிபுணர் மருத்துவ கலாநிதி நௌஷாட் கான்!

147

நன்றி: உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி (ILC)